Oslomarkas Fiske Administrasjon (OFA) sitt årsmøte i kveld åpnet med en kunngjøring fra Løvenskiold om at de, som en av de to største grunneierne i Oslomarka, trekker seg med umiddelbar virkning fra styret i OFA. De sier også umiddelbart opp dagens avtale med Oslo kommune om leie av fiskeretten, samt avtalene OFA har mht hytter, båter og kjøring i marka.

Løvenskiold-representanten sin tydelige tale ble fulgt opp av delegaten fra Oslo kommune. Som den andre store grunneieren krever kommunen at det innkalles til et ekstraordinært årsmøte i OFA hvor vedtekstendringer er det eneste punktet på dagsorden.

Løvenskiold og kommunen ønsker begge en omorganisering av dagens forvaltning etter at de ved flere anledninger den siste tiden har opplevd at OFA har uttalt seg og handlet på tvers av grunneiernes meninger og ønsker.

Oppsigelsen av avtalene fra Løvenskiold betyr ikke at de ønsker å overta administrasjonen og kultiveringen av fisket selv, eller sette begrensninger på allmenhetens tilgang til sportsfiske.

Løvenskiold ønsker fortsatt samarbeid med kommunen, men basert på en ny leieavtale som stiller klare betingelser for hvordan OFA skal organiseres og drives framover.

På årsmøtet talte begge de store grunneierne felles språk. Men heller enn å komme kommunen i møte på kravet om et ekstraordinært årsmøte, argumenterte både daglig leder og styrelederen med at dette var i strid med OFAs vedtekter og at de var pålagt et ansvar for å følge disse på vegne av medlemsforeningene! Det gikk så langt at kommunens representant måtte spørre om de ikke skjønte alvoret i det som nå var i ferd med å skje.

Oslo Kommune vil snart legge fram et nytt avtaleutkast for OFA etter at den forrige femårsavtalen gikk ut 1. januar 2019. Den nye avtalen kommer til å inneholde føringer mht åpenhet, organisering og kultiveringspraksis dagens OFA-ledelse neppe vil være fortrolige med.

Å ikke ta grunneiernes signaler og ønsker på alvor, er det dummeste du gjør hvis du er satt på jobben med å forvalte deres eiendom.

Det er ikke skrevet i stein at det er OFA som skal ha forvaltningsansvaret for fisket i Oslomarka for all framtid. Dette ble poengtert tydelig av kommunens representant, før årsmøtet ble banket videre gjennom nærmest som om ingen ting hadde skjedd.

LN

 

Stikkord: , ,