NOK EN GRISETE HOGST

Under den pågående hogsten mellom Markatjern og Galtedalsvannene på Hadeland er hvert eneste tre ned til en gyte og oppvekstbekk hogd. Nok en gang brytes Vannressurslovens paragraf 11. NORTØMMER as er ansvarlig for hogsten.

Også løvskogen er fjernet langs bekken

Vannressurslovens paragraf 11Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr …  Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan kreve at kommunen fastsetter bredden på beltet. Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Vassdragsmyndigheten kan i særlige tilfeller frita for kravet i første ledd.

 NORTØMMER as er kjøper av trærne som hogges og står for hogsten. På deres hjemmesider står det følgende under overskriften Miljøpolitikk :

NORTØMMER skal gjennom kontinuerlig forbedring arbeide for å være blant de beste aktørene i norsk skogbruk på sikring av klima og miljøverdier knyttet til den utøvende virksomhet.

Denne hogsten bidrar definitivt ikke i så måte!

 

På en strekning på et par hundre meter står det ikke en eneste tre igjen ned mot bekken.

Å ikke se gytebekken for hogde trær.

Nortømmer as er tilsendt bilder og tekst og sendte i ettermiddag denne kommentaren:

Vi vil undersøke saken nærmere, men foreløpig vurdering er som følger: Under planlegging og utførelse av drift ble dette ikke vurdert til å være en bekk, men en gravd grøft. Selv om det tydelig er gravd i bekken/grøfta på hogstområdet, så kan det ha vært en bekk der tidligere. Det er derfor mulig at vi har gjort en feilvurdering av dette. Dersom det er en bekk vil denne uansett være under 2 meter bred, noe som ikke setter krav til kantsone jfr. Norsk PEFC Skogstandard. Likevel skal et vegetasjonsbelte settes igjen for bekker under 2 meter i bredde, det betyr at eventuell buskvegetasjon og mindre trær skal spares. Når det kommer til avfall i bekkeløpet/grøfta, er noe av dette gammelt og kommer ikke fra hogsten. Evt. bar vil bli fjernet når hogsten er ferdig, i samsvar med skogstandardens krav.

 

LN

 

Stikkord: , , , ,