I midten av kommende uke skal Regionalplanen for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for perioden 2016 – 2021  sluttbehandles. Fylkeskommunene Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Akershus skal ta stilling til planene som bl a omfatter tre av de viktigste storørretvassdragene i Sør-Norge.

Kart over Vannreghion Vest-Viken

Kart over Vannreghion Vest-Viken

Det omfattende dokumentet (link nederst) har vært ute til høring i to omganger og stiller klare miljømål, krav som kraftindustrien setter særdeles liten pris på.

Forsiden på dokumentet som skal tas stilig till

Forsiden på dokumentet som skal tas stilig till

Fellesorganisasjonen for kraftbransjen Energi Norge, kom tidligere i høst med en kraftsalve med tydelig henvisning til forslaget som nå skal behandles: «Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen frykter følgene kan bli dramatiske. – Planene legger opp til at mer vann kan slippes utenom turbinene, noe som gjør at det ikke kan utnyttes til vannkraft. I tillegg blir det mindre adgang til å tømme og fylle vannmagasinene, – Den mest åpenbare konsekvensen er betydelige tap i fornybarnæringen som igjen reduserer inntektene til kommuner, fylker og staten….Urealistiske miljømål og uklare tiltak kan få store konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon»

At  kraftbransjen mener vann er uten verdi med mindre det går i turbiner, er gammelt nytt.  Men den lobbyvirksomheten bransjen nå bedriver ovenfor politikerne i forkant av Fylkestingsmøtene til uka, er mer omfattende enn å sende ut pressemeldinger,

I går sendte SABIMA – samarbeidsorganet for våre største friluftsorganisasjoner ut en melding hvor det bl a heter:

“Nå foregår det alvorlige ting rundt omkring i vannregionene som ikke er til fordel for vannmiljøet, særlig i de sterkt modifiserte vannforekomstene. Det som skjer nå er at Fylkesutvalgene (arbeidsgruppene som forbereder saker til Fylkestingene) endrer vannregionmyndighetenes innstilling før sakene går til fylkestinget, etter heftig lobbyvirksomhet fra kraftbransjen. I praksis betyr det at veldig mange elver som kunne ha fått minstevannføring og bedre forhold for fisk og liv i elva ikke vil få det likevel! Mange års intenst arbeid er lagt ned med et sterkt engasjement fra kommuner, sektormyndigheter, fylkesmenn, frivillige organisasjoner, regulanter og prosjektledere i vannområdene. Hvis fylkestinget går på tvers av vannregionmyndighetens innstilling betyr det et totalt svik mot lokaldemokratiet, og de demokratiske prosessene som er gjennomført.»

Et eksempel på retorikken kraftbransjen bruker opp mot lokalpolitikerne er brevet et av landet største regionale kraftkonsern Energiselskapet Buskerud (Vardar) har sendt Fylkesordfører og Fylkesrådmann i Buskerud Fylkeskommune datert 18.11. Her heter det bl. a.Skjermbilde 2015-12-05 kl. 19.10.57

Vedtakene i de åtte fylkene kommende uke vil gi klare føringer på om Norge tar sitt miljøansvar på hjemmebane på alvor. Det er kanskje den viktigste uka på flere tiår når det gjelder vårt kommende vannmiljø og bl. a. for flere av våre sårbare og fåtallige storørretstammer.

Link til Regionalplanen for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for perioden 2016 – 2021:

http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/vest-viken/vest-viken—dokumenter/planperioden-2016-2021/plandokumenter-til-fylkestingets-vedtak/regional-plan-for-vannforvaltning-i-vannregion-vest-viken-2016-til-2021-2-november-2015.pdf

 

 

 

Stikkord: , , ,