50% økning av antall tilreisende fiskere innen 2018. 75% økning av fiskekortinntektene og 100% økning av forbruket fra tilreisende fiskere. Dette er målsettingene Det nye Fishspot presenterte ovenfor Kommunal og moderniseringsdepartementet under vignetten «Fisketurismens potensial for verdiskapning» i forkant av bevilgningen på 2,65 millioner, penger som skal gå til et treårige fisketurismeprosjekt med dette for øye:

Fra presentasjonen av "En samlende portal"

Fra presentasjonen av «En samlende portal»

Fishspot så dagens lys i 2010. Med Tynset som utgangspunkt ville initiativtaker Gudmund Nygaard få til et samarbeid mellom tilbyderne av  innlandsfisketurisme i Østerdalen. Han ville øke kunnskapsnivået, etablere fiskeregler med basis i moderne forvaltningsprinsipper, gjøre fiskekort og informasjon om og rundt fiske mer tilgjengelig og markedsføre hele området innenfor en portal, en kanal som henvendte seg både til utlendinger som nordmenn. Produktutvikling, merkevarebygging og målrettet markedsføring ble snart begreper i en verden hvor manuelle fiskekortautomater, 30 spenn om dagen, null info og ingen fiskeregler ut over minstemålet på 25 cm, var virkeligheten. Den moderne verden inntok områdene rundt Østerdalens elver og vann, og i kjølvannet av ny giv og økt omsetning hang stadig flere seg på. Fishspot Sameie har i dag 40 medlemmer hvorav 95% er grunneiere. De siste fem årene har disse hatt en årlig økning av fiskekortsalget på 10%. I 2014 ble det solgt kort for 6,5 millioner noe som førte med seg ca 120 000 overnattingsdøgn i regionen. 45 000 av disse var i leid hytte, på campingplass eller på  hotell/pensjonat. Samlet kjøpte fiskerne varer og tjenester for rundt 100 millioner kr, et snitt på 1000 kr per døgn i forbruk for tilreisende fiskere

Med basis i disse tallene klarte Det nye Fishspot å støtte et prosjekt som skal utvikle nettverksamarbeidet av fisketilbydere i Østerdalen til å bli en paraply og portal for fisketurisme i det som i presentasjonen av ideen kalles Innlandet (med stor bokstav!)

«Et realistisk potensiale for fisketurismen i Fishspot ut fra marked og ressursgrunnlag, er en tredobling av dagens fiskekortomsetning og samlet forbruk. Hvis hele Innlandet bringes opp på dette nivået når det gjelder fisketurisme, er potensiale på 1,3 millioner overnattinger og et turistforbruk på 1 milliard kroner … Vårt prosjekt skal skape en samlende paraply og portal for fisketurisme i Innlandet og samtidig arbeide med produktutvikling, kvalitetssikring og tilrettegging, forvaltning, markedsføring og salg.» Sitatet er hentet fra presentasjonen, som med millionstøtten fra departementet vil bli en virkelighet allerede kommende sesong. Argumentasjonen og retorikken er den samme nå som da Gudmund Nygaard skaffet kommunale og fylkeskommunale midler til etablering og drift av Fishspot: «Gjennom forskning, kompetanseoverføring, nettverk og produktutvikling, er det mulig å gjøre Innlandet nasjonalt ledende innen fisketurisme, med økt verdiskaping som målsetning». 

slik ønsker det nye  Fishspot å være. (hentet fra deres egen presentasjon) presentasjonen

Dette skal Det nye Fishspot være. (hentet fra deres egen presentasjon)

Gudmund Nygaard skal være prosjektleder og ta hånd om administrasjon, produktutvikling og kvalitetssikring. Tor Grøthe, primus motor for «Ørretens Rike», skal ha ansvaret for forvaltning, produktutvikling og pressekontakten med utlandet. Markedsføring, salg, arrangement, presse og sosiale medier er det Bernt Noor / Hooked as som skal ta hånd om.

«Vi har et brennende ønske om å skape et nytt kapittel innen innlandsfiske & lokal verdiskapning. Vi tror tiden er inne, erfaringen på plass og forutsetningene tilstede for skape et bærekraftig prosjekt«, heter det i prospektet som de tre står bak.

Det nye kapittelet skal i stor grad skrives av og med tilreisende utlendinger, fiskere som i mange tilfeller har større interesse for  gjedde, harr, haspel og sluk enn fluefiske etter sære ørreter. Den nye kundemassen er delt i fire hovedmålgrupper:

målgrupper

Det skal satses bevisst på utlandet

Hentet fra prosjektbeskrivelsen

«Det norske markedet er ikke så interessant lenger. Jeg mener det er mye synsing og klaging blant de norske fiskerne. Derfor markedsfører vi oss spesielt mot det utenlandsske markedet«, uttaler Tor Grøthe i siste utgave av magasinet «Alt om Fiske», hvor han legger til: «Jeg har virkelig tro på at Norge har mye å tilby som en fiskedestinasjon». 

For å nå de nye kundene skal det satses på nettet som den viktigste markedsføringskanalen:

MarkedsføringDet nye Fishspot vet hvilke strenger det skal spilles på ovenfor bevilgende myndigheter. Det er neppe tilfeldig at presentasjonen er kjemisk fri for fiskefaglige innfallsvinkler. Kommunal og moderniseringsdepartementet bryr seg minimalt om fiskeressurser og fiskemuligheter som en verdi i seg selv med mindre de kan brukes for å skape aktivitet, klingende mynt og vekst i bygdenorge.

Presentasjonssiden av prosjektet

Presentasjonssiden av prosjektet

Det gjenstår å se hvilke resultater og konsekvenser satsingen vil medføre. Personlig er jeg mest nysgjerrig på i hvor stor grad organisasjonen skal bedrive forvaltning og produktutvikling og i så fall hva denne skal bestå i. Sett i lys av det siste årets fiskekultiveringsdiskusjoner med utgangspunkt i problematikken rundt settefisk generelt og stor settefisk spesielt, samt hemmelighold rundt fiskeutsettinger, ville vi satt pris på en nærmere redegjørelse fra Det nye Fishspot hva de tenker rundt temaer som dette.

LN

Gjesteblogginnlegg kan sendes til: Nilssen@larsoglars.no

 

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,