«Det finnes typiske storørretstammer i om lag halvparten av landets fylker, med et tyngdepunkt av stammene i de store innsjøene på Østlandet. Siste kartlegging (Utredning for DN Nr. 1997 – 2, Forslag til forvaltningsplan for storørret) viste den gang at Norge har 165 storørretstammer knyttet til 55 innsjøer og større elver. 10 av disse var gått tapt, 28 var kraftig redusert og 95 var regnet som sårbare. Kun 32 stammer ble regnet som livskraftige

Sitatet er hentet fra brevet som tidligere i uka ble sendt til Klima og Miljødepartementet med forslag om nedsettelse av et utvalg til å utrede bestandstatus og tiltak for storørret i Norge. Initiativtakerne foreslår at utvalget skal ha følgende mandat:

 –  Gi en definisjon av begrepet storørret til bruk i forvaltning –

 –  Gjennomgå eksisterende kunnskap og trusselfaktorer for storørretbestander i Norge. Arbeidet bør ta utgangspunkt i Østlandsforskning Rapport 1996/10, gjennomførte fiskebiologiske undersøkelser og utstrakt bruk av lokal kunnskap

 –  Redegjøre for faglige kriterier for utvelgelse av viktige storørretforekomster  

–  Utarbeide begrunnede forslag til vernetiltak, derunder vurdere opprettelse av nasjonale storørretvassdrag i Norge. 

Les hele brevet her:

Brev til KLD – storørret – 25.11.15

 

Stikkord: , , ,