Storørret fra Tokkeåi. Foto: Arnt Mollan

I går offentliggjorde Fylkesmannen i Buskerud et forslag til nye fiskeregler i Tyrifjorden.

«Tettheten av storørret i Tyrifjorden har blitt redusert, dokumentert bl.a. ved registrering av lite gytefisk i Randselva. Fylkesmannen foreslår derfor revisjon avfiskeforskriften. Det foreslås garnforbud høst og vår med unntak av Steinsfjorden, kortere fisketid i elvene, maskeviddebegrensing, økt minstemål og fire stenger per båt. Utrigger, djuprigger og storruse foreslås forbudt. I Steinsfjorden tillates flytegarn og storruse som før. Frist for å komme med innspill er 1. mars 2016.»

Slik innledes høringsforslaget. Du kan lese det i sin helhet her:

Forslag til forskrift for fiske i Tyrifjorden og Steinsfjorden

Bjørn Smith med storørret fra Randselva, Tyrifjordfiskens gyte og oppvekst sted

Bjørn Smith med storørret fra Randselva, Tyrifjordfiskens gyte og oppvekst sted

Også i Mjøsa startes det nå en prosess i regi av Fylkesmannen for å strame inn det mer eller mindre ikke-eksisterende regelverket rundt næring og fritidsfiske.

At det nå kommer forslag til omfattende forvaltningsgrep fra myndighetene sin side for å verne og styrke storørretstammene i de store sjøene, applauderes!

Stikkord: , , , , , , , , , ,