Det siste året har det skjedd store ting for bevaring og styrking av de gjenlevende storørretstammene våre. Sentralt i dette arbeidet har vært representanter fra Ringerike Sportsfiskere, som har gjort og gjør en stor innsats for storørretstammen som bor i Tyrifjorden og gyter i Randselva.  Tokke Jeger og Fisk og Bandak Fiskelag har også lagt ned stor innsats over mange år  for å redde og styrke  den unike storørretstammen i Bandak som bruker Tokkeåi som gyteelv.

Gyteklare storørreter i Tokkeåi høsten 2012. Foto: Arnt Mollan

Gyteklare storørreter i Tokkeåi høsten 2012. Foto: Arnt Mollan

Etter initiativ fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra disse foreningene,  Gudbrandsdalens Sportsfiskeforening og enkeltpersoner som synes det er på høy tid at de norske storørretstammene får samme status som villaksen, har forbundsstyret i Norges Jeger og Fisker Forbund vedtatt følgende:

«Forbundstyret går inn for å prioritere arbeidet for storørreten, herunder ta initiativ for å få på plass en offentlig utredning med sikte på en bedre forvaltning av storrørretstammene og vassdragene der den lever. NJFF vil også bistå lokalforeninger i saker som påvirker storørreten, særlig med fokus på bedrede miljøforhold som følge av revisjoner av vassdragskonsesjoner og generelle forbedringer av storørretens leveområder.»

Det er på høy tid at norsk fiskeforvaltning ikke kun dreier seg om laks og sjøørret, men også vender øyne og handling mot innlandsvassdragene og de fågjenværende storørretstammene. NJFF og arbeidsgruppen som har tatt initiativet til å heve storørretens status  kommer snart på banen med konkrete innspill.

LN

Stikkord: , , , ,