Randselvas framtid avgjøres i løpet av de nærmeste årene. Tirsdag 14. mars ble Ringerikes Sportsfiskeres framtidsvisjon for Randselva lagt fram i Hønefoss for politikere, grunneier og kraftfolk: Tømme Svarthølen, fjerne Viuldemningen og reetablere Randselvas originale elveløp opp til Viul hovedgård.

VERDIEN AV EN LEVENDE ELVEDAL. I vår tid er det lett å definere et område sin ressurs ut fra hvilket produksjonpotensiale det har av fornybar energi. Men når framtiden til Randselva og elvedalen nå skal bestemmes, må verdiperspektivet utvides. En revitalisering av elvedalen vil være av langt større verdi enn maksimal vannkraftutnyttelse av elvas fall mellom Randsfjorden og Tyrifjorden (ca 70 høydemeter). Å fjerne Viuldemningen og restaurere det originale elveløpet vil også sikre storørretens framtid.

UNIK STORØRRETSTAMME. Randselva er gyte og oppvekstområde til en av Norges få gjenværende storørretstammer, etterkommere av den norske urørreten. Det regjeringsoppnevnte Storørretutvalget omtaler stammen, som lever i Tyrifjorden og gyter i Randselva, som en av våre tre viktigste. Det er en lokal, regional og nasjonal oppgave å ta vare på og styrke denne verdifulle urnorske naturarven.

Viulfoss kraftverk sto ferdig i 1958. Den 17 meter høye demningen, ble bygget uten fiskepassasje. Den satt en effektiv sperre for storørretens ferd oppover i elva og la 2,7 kilometer av storørretens  viktigste gyte og oppvekstområder under vann. Vannkraftmagasinet Svarthølen ble et hjem for gjedda og en sedimenteringsdam for avfall og miljøgifter sluppet ut fra industrien oppstrøms. I dag er bunnsubstratet så infisert av bl a giftige fluorforbindelser (PFAS) at hele Tyrifjorden er truet.  Miljødirektoratet har pålagt de siste eierne av industrien ved Viul å rydde opp i griseriet. Arbeid starter hvert øyeblikk og blir så omfattende at det knapt finnes sidestykke her i landet. I arbeidsperioden må kraftverket stoppes, Svarthølen trolig tømmes og Randselva legges i et nytt løp forbi hele Viulområdet.

RANDSELVA KRAFTVERK. Viul Kraft AS meldte nylig at de vil søke NVE om konsesjon for å bygge Randselv Kraftverk. Store deler av elvevannet fra Randsfjorden skal føres i tunnell fra Bergefoss og videre ned til Steinsfjorden. Blir dette realisert vil Randselva og elvedalen endre fullstendig karakter, og de fysiske forutsetningen for storørretens eksistens vil forsvinne.

RANDSELVA har vært RINGERIKETS IDENTITET siden de første menneskene bosatt seg i området. Den var vikingenes ferdavei, tømmerets transportåre og industriens kraftsentrum. I dag er store deler av elvedalen forlatt og forurenset. Elva sørger riktignok for (litt) fornybar energi. En og annen fisker er å se, men elva og dalens potensiale ligger uutnyttet.

FRAMTIDSVISJONEN. Sommeren 2021 engasjerte Ringerike Sportsfiskere  rådgivningsselskapet Asplan-Viak til å utarbeide en fremtidsvisjon for hvordan elvedalen kan bli der Svarthølen i dag fungerer som et miljøgiftmagasin av verste sort. Her er deler av presentasjonen:

Animasjonsfilmen Asplan-Viak har laget som en del av prosjektet viser hvordan elvedalen kan framstå hvis Viuldemningen fjernes og elva på ny får renne i sitt originale løp:

https://vimeo.com/manage/809509949/advanced#

Stikkord: , , , , , ,