I forrige uke undertegnet OFA et forlik med den daglige lederen, som ble sagt opp på et styremøte i september. Forliket innfrir alle sistnevntes hovedkrav og koster OFA ca to millioner kr. Mesteparten  er lønn siden oppsigelsen og etterlønn i halvannet år. Dessuten må OFA ut med  150.000,-  i   erstatning / oppreisning samt betale alle saksomkostninger

Forlik etter rettskjennelse.  Avtalen ble inngått etter en kjennelse i Oslo Tingrett 19. februar (vedlagt). Kjennelsen omhandler en begjæring fra OFA hvor det kreves at den daglige lederen skal  fratre stillingen sin før rettsaken, som skulle startet 10. mars. Den var så tydelig i OFAs disfavør at de heller valgte et svindyrt forlik enn rettsak.

Målsettingene for OFA-styret som ble valgt på årsmøtet før sommeren, var å kvitte seg med den daglige lederen og legge forholdene til rette for ny satsing på settefiskanlegget og utsettinger. Det har de oppnådd. Lederen de ville kvitte seg med  er bort, og settefisksjefen var tilbake etter et års sykemelding og fravær dagen etter den oppsagte hadde ryddet kontorpulten.

Stillingen som ny daglig leder ble utlyst allerede i desember, lenge før rettssaken om arbeidstvisten var berammet. Hvem som er utpekt er enda ikke offentliggjort, men det vil trolig bli en som står den nye ledelsen nær. Slik vil de unngå flere skjær i sjøen.

Men et problem OFA verken kan kjøpe seg ut av eller komme seg rundt, er grunneierne – de som har gitt OFA ansvaret å forvalte vannene. Disse har sett seg lei på rotet som har preget OFA de siste årene og hadde full tillit til den oppsagte lederen.

Avtalen mellom grunneierne og OFA fornyes hvert 5. år.  En ny avtale skulle vært undertegnet, men pressetalsmannen for Bymiljøeteaten i Oslo sa til Avisa Oslo i forrige uke at de ville avvente resultatet av rettsaken, og at alle forhold knyttet til kommunens engasjement i OFA nå vil bli vurdert.

Å ikke spille på lag med grunneierne er det dummeste man gjør som forvalter. At man i tillegg påføres en kjempeutgift for å gjennomføre noe grunneierne ikke ønsker, gjør ikke saken bedre. Det tvinger fram spørsmålet om OFA skal være framtidens forvalter.

Oslo kommune eier mange vann i marka og leier i tillegg fiskeretten til Løvenskioldvannene. Bymiljøetaten i Oslo har blitt styrket vesentlig de siste årene og blitt en sentral del av kommunens makt og gjennomføringsapparat. Hvorfor ikke la disse overta forvaltningen av fiskeressursene i Oslomarka, heller enn å fortsette å overlate den til en organisasjon som gradvis har forvitret,  som tilhører en annen tid og som handler egenrådig ,uten ydmykhet og respekt for verken grunneierne eller andre?

Når avtalen med OFA nå skal under grunneiernes lupe, oppfordres til å gjøre det i et perspektiv stort nok til å tenke dristig og nytt. Det er på høy tid.

Les kjennelsen her :   Kjennelse

Stikkord: , , , , , , , , ,