Planene om å reetablering av Tromsa Elverk as er skrinlagt. Nå realiseres kongstanken til Gudbrandsdalens Sportsfiskeforening om riving av en gammel dam, som har hindret storørretens vandring i mer enn 100 år.

Demningen slik den ser ut i dag

Elva Tromsa renner inn i Lågen ved Fåvang. En kilometer oppstrøms elvemunningen ble det i 1916 bygd en sju meter høy demning for å skaffe vann til Tromsa Mølle og Elverk. Storørret og harr måtte ta til takke med kun en kilometer kanalisert elvestrekning som gyteområde, en strekning hvor det stadig ble hentet ut grusmasser. Det gikk som det måtte; elva ble ødelagt som gyteelv.
Kraftverket har ikke vært i drift på lang tid, men dammen ble stående, som et permanent vandringshinder. Eier av fallrettighetene Terje Tromsnes har de siste årene jobbet for å dra igang kraftverket på ny. Men da det måtte søkes ny konsesjon og signalene fra NVE ikke var videre oppløftende, bekreftet han nylig i et brev  til Tore Solbakken, leder av Gudbrandsdalens Sportsfiskeforening, at han hadde gitt opp planene og aksepterer riving av demningen.
I en handlingsplan for storørret i Lågen som kommunene utarbeidet på 1990-tallet, ble den gamle dammen foreslått fjernet. Men det var først da Fiskeforeningen søkte Miljødirektoratet om penger til og få utarbeidet en plan for hvordan den gamle dammen kunne fjernes, det ble fart i sakene.
Multiconsult fikk oppdraget. Først må 2500 kubikkmeter grusmasse fjernes før den gamle damluka kan åpnes, vannet dreneres og arbeidet med å pigge ned den ca 7 m høye og ca 2,5 m demningen kan starte.
Rivingen av demningen og reetablering av strykpartier, som gjør at storørreten og harren igjen kan få tilgang til den ca 10 km lange elvestrekningen oppstrøms, vil koste ca 1,8 millioner kroner. Godkjennes planene av NVE og alt går etter planen, vil dammen mest sannsynlig bli fjernet innen 2021.
Sterk innsats! det nytter!

Stikkord: , , , , , , ,