Fra fisketrappa i Hunderfossen

Fra fisketrappa i Hunderfossen

15. og 16. mars inviterer Energi Norge til et fiskesymposium hvor fiskevandringer forbi kraftverk er et sentralt tema. Energi Norge representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge.

At vandringsproblematikken nå settes på dagsorden av kraftprodusentene selv, er glimrende. Symposiet inneholder en rekke interessante foredrag. Her er programmet for dag 1:

Dag 1 Tirsdag 15. mars
KL Foredrag Foredragsholder
10:00 Velkommen Energi Norge
10:15 Miljødesign i Mandalselva, tiltak for økt produksjon og bedre vandring Torbjørn Forseth, NINA
10:45 Vandring av laksefisk i regulerte vassdrag, Safepass og siste resultater fra Mandalselva Svein Haugland, Agder Energi
11:15 Fiskegrinder for ål og smolt – hydrauliske studier i Vassdragslabben. Marcell Szabo-Meszaros, NTNU
11:45 LUNSJ
12:45 Nedvandringsløsninger for ål ved Klosterfoss kraftverk i Skiensvassdraget Morten Kraabøl, Multiconsult
13:15 Hvordan overvåke fisketrapper og forbedre forholdene for vandringer – erfaringer med VAKI fisketellere og tiltak i Glommavassdraget Trond Taugbøl, GLB
13:45 Harrvandringer eller ei – er det så farlig da?  Resultater fra RIVERCONN-prosjektet Jon Museth, NINA
14:15 Populasjonsstruktur og vandring hos Harr i et stort norsk elvesystem, en studie ved bruk av mikrosatellitt DNA og radio-telemetri. Kristine Dalen, UiO
14:45 Pause
15:00 Praktisk erfaring med finmaskede varegrinder Johan Lind, Norconsult Sverige
15:30 Present and future environmental impacts of hydropower on Norwegian lakes Antti Eloranta, NINA
16:00 Gjødslingstiltak i Ringedalsmagasinet og effekter på fisken Eirik Fjeld, NIVA
16:30 Restaurering av høyfjellsvassdrag Jon Aarbakk, Statkraft Energi
17:00 Biotoptiltak for ørret og kamp mot ørekyt på Hardangervidda Erik Garnås, Fylkesmannen i Buskerud
17:30 Variasjon i naturrestaureringseffekter på laks- og sjøørretbestander i elv Sandra Marie Paulsen/Per-Fredrik

 

Hele programmet / kontaktinfo kan du finne her:

http://www.energinorge.no/produksjon/fiskesymposiet-article11004-230.html

Lars N

Stikkord: , , ,