I går kveld møttes 30 representanter fra Vikersund Fiskeforening, Ringerike Sportsfiskere og Trollingforbundet for å diskutere et felles innspill i forbindelse med forslaget til ny fiskeforskrift i Tyrifjordsystemet, som Fylkesmann i Buskerud sendte ut til høring medio november.

http://www.larsoglars.no/wp-content/uploads/Forslag-til-forskrift-for-fiske-i-Tyrifjorden-og-Steinsfjorden.pdf

Også fiskere fra Mjøsa samt et knippe fagfolk og interesserte var til stede på møtet på hotel Generalen på Helgelandsmoen.

En sjekk på kr 25.000 ble overrakt Ringerike Sportsfiskere fra Grunneierlaget langs Randselva.

En sjekk på kr 25.000 ble overrakt Ringerike Sportsfiskere fra Grunneierlaget langs Randselva.

Grunnlaget for diskusjonen er behovet for å få på plass et regime  som vil fungere som verneregler for den truete storørretstammen i de kommende 10 årene uten at dette ødelegger  grunnlaget for engasjementet blant sportsfiskene; de som har satt igang  verneprosessen og er de eneste som har et visst oppsyn med vassdraget.

Det var enighet om de begrensningene Fylkesmannen har foreslått i forhold til garnfiske da dette er den eneste redskapen som dreper fisk, hvilket umuliggjør tilbakesetting. Fylkesmannen foreslår også forbud mot storruse. Ringerike Sportsfiskere (RSF) vil at storruse skal være tillatt under forutsetting av daglig tilsyn og pålegg om å slippe ut all ørret.

Når det gjelder fiskereglene i elva og fjorden, vil prinsippet om uttaksbegrensninger og ikke utsyrsbegrensninger ligge til grunn for fellesuttalelsen. Enkelte av de forbud og innstramminger Fylkesmannen har foreslått mht sportsfiske vil bli støttet, men å innskrenke stangfiskesesongen i elva til 1. september samt å forby bruk av utrigger (planer boards) og djuprigger kommer ikke til å bli applaudert.

Viktigheten av tilstedeværelse og engasjement av sportsfiskere både i elva og på fjorden ble understreket. Idag er det disse som fungerer som oppsynsfolk, og selvjustisen mht egenpålagte verneregler (herunder fang og slipp av all vill ørret) er hard. Så lenge det verken finnes midler eller vilje hos Fylkesmannen til å drive et effektivt oppsyn på fjorden og i elva vil det virke mot sin hensikt å stramme inn bevisste sportsfiskeres mulighet til å utøve sin lidenskap i de perioderne av året da storørreten er sårbar. I dette perspektivet ble et forslag om å utvide for aprilfiske i elva med begrenset krokstørrelse og fangstvindu diskutert.

Fiskekort for fjordfiske ble også tatt opp. I dag er fisket fritt og flere debattanter støttet ideen om å innføre fiskekort med det for øye at inntektene herfra skal øremerkes oppsyn.

De tre foreningene  vil jobbe fram en felles uttalelse innen høringsfristen 1. mars. Vi kommer tilbake til den når denne foreligger.

 

 

 

 

Stikkord: , , , , , ,