Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Tromsø har nylig publisert en populærvitenskapelig rapport om  «Lagesilda i Pasvikvassdraget –Langtidseffekter av en biologisk invasjon».  Meget interessant lesning!

Pasvikvassdraget har siden 1991 vært gjenstand for omfattende økologiske studier i regi av Ferskvannsøkologisk faggruppe ved Universitetet i Tromsø. Undersøkelsene har særlig værtrettet mot å undersøke effektene av at lagesilda, en fremmed fiskeart for Nord-Norge, kom inn i vassdraget på slutten av 1980-tallet. For å få en grundig forståelse av økologien i vassdraget har studiene også omfattet andre viktige fiskearter, krepsdyrplankton og bunndyr. Samtidig har vi hatt et nært samarbeid med russiske forskere angående tungmetallforurensing fra de russiske Nikel-smelteverkene, og med finske forskere gjennomsammenlignende studier med fiskebestandene i Enaresjøen og andre innsjøer i den finskedelen av vassdraget. Totalt sett har dette resultert i mye ny og interessant kunnskap omPasvikvassdraget; kunnskap som bl.a. er dokumentert gjennom 36 internasjonalepublikasjoner, 22 fagrapporter og populærvitenskapelige publikasjoner, fire doktorgradsavhandlingerog 12 masteroppgaver (se Appendiks 2 for detaljer). I perioden 2008 – 2011har langtidsstudiene i Pasvikvassdraget vært fulgt opp gjennom et prosjekt finansiert avNorges forskningsråd (Miljø-2015 programmet; prosjektnr. 183984/S30). Denne rapporten er en populærvitenskapelig sammenfatning av kunnskapen som har fremkommet gjennom dette prosjektet, der det særlig har vært lagt vekt på de langsiktige effektene av lagesildas invasjon og viktige forvaltningsmessige implikasjoner.

Les rapporten her:

Pasvik – populærvitenskapelig rapport 2012 Final

Stikkord: , , , ,