Det regionale landbrukskontoret for tre Østmarka-kommuner har inntil videre stanset fire hogster i Losby-skogen. Hogstene er  midlertidig stanset med henvisning til føre var-prinsippet i naturmangfoldloven.

Det hører til sjeldenhetene at Landbrukskontoret stopper hogster av hensyn til det biologiske mangfoldet. Grundige dokumenterte klager fra Naturvernforbundet og Østmarka Venner ble tatt  på alvor, og den nylig vedtatte kommunearealplanen til Lørenskog for 2023 – 2035 hadde også sitt å si. Den sier bl a at «skogen og marka i kommunen skal underlegges en streng forvaltning, slik at områdene ikke forringes i verdi og at natur- og friluftsinteressene ivaretas også for framtidige generasjoner». Dette gjelder særlig de gjenværende naturskogene (skog som ikke er flatehogd), og skog som i dag har sårbare arter, eller har potensial for å bli levested for slike. Områder av særlig verdi for befolkningens naturopplevelse skal tas særlig godt vare på.

Landbrukskontorets avgjørelse er ikke endelig. Saken ligger nå til behandling og endelig vedtak hos Statsforvalteren, men det skal mye til at de endrer vedtaket.

Takk til Østmarka Venner og Naturvernforbundet i Oslo & Akershus som har gjort et glimrende arbeid for å påpeke manglende miljøutredninger fra skogeiers side.

Les mer:

https://www.ostmarkasvenner.no/fire-hogster-i-losby-skogen-er-stoppet-inntil-videre/?fbclid=IwAR33qCyWOuW-PpxZbt7RI-1yTGuzkFVUiaFZL1WBFl_4XzAlDu1l9A8nrzs 

Stikkord: , , ,