I årene som kommer vil flere vassdrag bli bygget ut og eksisterende vannkraftverk vil bli effektivisert. 
Myndighetenes storørretutvalg konkluderte i 2020 med at vassdragsutbygginger er en av hovedårsakene til den store nedgangen i storørretbestandene våre de siste tiårene. 
Dette er bakteppet for høstens to første Revirkvelder i regi av Lars Nilssen.
Torsdag 13. oktober rettes fokuset mot en lite omtalt storørretseier i Tokkeåi og en framtidsvisjon om Randselva hvor Viuldemningen er fjernet.

Billetter finner du her:
https://bit.ly/3E3Io0M
I sommer vedtok regjeringen nye konsesjonskrav for Statkraft sin framtidige kraftproduksjon i Tokke/Vinje vassdraget. De nye kravene innebærer bl a at det må bygges fisketrapp i Tokkeåi, og det stilles minstevannføringskrav som vil redusere den nåværende kraftproduksjonen med ca 44 GWh årlig. 
Kravene er avgjørende for å redde den utrydningstruete storørretstammen i vassdraget.  
Bjørn Olav Haukelidsæter vil fortelle historien om lokale storørretforkjempere, som etter 10 år klarte å vinne fram mot kraftgiganten Statkraft som har jobbet hardt for å unngå de nye miljøkravene.
Etableringen av Viul kraftverk i Randselva i 1958 la de viktigste gyte og oppvekstområdene for storørretstammen i Tyrifjorden under vann. I dag er bestanden alvorlig truet. 
I dammen som magasinerer vannet til Viul kraftverk, er det de siste årene avdekket store mengder miljøgifter. Den er hovedkilden til fluorforurensingen i Tyrifjorden, som er så ille at Mattilsynet advarer mot å spise fisken herfra.  
Ringerike Sportsfiskere har lenge hatt en visjon om å få fjernet Viuldemningen og tilbakeføre Randselva til sitt originale løp. 
I fjor ble firmaet Asplan Viak engasjert for å konkretisere visjonen. Arbeidet er snart ferdig. Prosjektleder Kyrre Tveitereid Westengen vil presentere hovedtrekkene i det arbeidet med visjonen.

Stikkord: , , , , ,