På oppdrag fra Oslo kommune/Vann- og avløpsetaten (VAV) restaurerer firmaet Brørby & søn demningen ved Skarvvannet nord i Nordmarka. Store deler av elveløpet nedstrøms er dekket av slam etter at gråvann fra rengjøring av demningen og bruk av sementbasert fugemasse ser ut til å ha blitt sluppet rett ut i elva.

Like nedstrøms demningen er bunnen dekket medet opp til 30 cm tykt gråhvitt gjørmelag

Den tilgrisete elvestrekningen er de viktigste gyteområdene for ørreten og siken i Buvann og Pershusvann, arter som de nærmeste ukene skal igang med årets gyting. Det blir ikke rare resultatet når elvebunnen ser slik ut:

Elvebunnen nedstrøms demningen etter utslippene

I forbindelse med søknaden til NVE utredet Multiconsult miljøkonsekvensene av nedtappingen og restaureringsarbeidet. Her heter det bl.a.:

«Omtrent alle vann oppstrøms Katnosa har en form for dam og disse fungerer som fiskesperre mellom vannene. Utløpselva fra Skarvvannet er demmet opp med dam i utløpet av innsjøen. Dammen utgjør en sperre for fiskevandring, og Skarvvatnet vil ikke kunne ha en utløpsgytende ørretstamme. Det er imidlertid gode forhold for innløpsgyting, så dette betyr nokså lite for fiskebestanden i innsjøen«

Multiconsult nevner ikke konsekvenser for bunndyr, fiskeunger og gyteforhold nedstrøms anleggsarbeidet. At dette ikke tas med i et miljønotat, er ubegripelig.

Det notatet imidlertid sier er at: «… det forutsettes at gråvann infiltreres lokalt eller samles på tett tank»

Møkkavannet går rett i elva uten filter, et klart brudd på forutsetninger og regelverk.

 

Vann- og avløpsetaten ble informert om svineriet fredag formiddag og lovet å ta affære umiddelbart.

Mye mørtelarbeid gjenstår tydeligvis. Hvordan kan Oslo kommune engasjere et firma som E. Brørby & Sønn, som ikke har et rense eller oppbevaringsystem for møkkavannet?

 

Stikkord: , , , , ,