18. oktober 2021 gjennomførte Norconsult AS gytefisktelling av storørret i Randselva på oppdrag fra Ringerike Sportsfiskere. Tellingen ble foretatt fra kraftverket ved Viul til Toenøya, ca 5 km elv. Dette antas å være hovedområde for gytefisken i Randselva. Kartleggingen ble gjennomført med tre dykkere som snorklet parallelt.

Det ble  observert 158 storørret. Med storørret regnes i denne sammenheng all ørret over 1 kg. Dette er vesentlig mer enn i tilsvarende tellinger i 2019 (47 stk) og 2020 (73 stk). Men tallet er lavere enn i 2018 da det ble observert 172.

Fjorårets telling ble gjennomført på et tidspunkt som erfaringsvis er høydepunktet for gytingen (om lag 20. oktober). I  sesongene 2019 og 2020 ble tellingene utført 12. november.

Stikkord: , , ,