MER ENN EN MERKNAD

I en merknad til NVE basert på nye målinger og studier punkterer Tokke kommune en gang for alle Statkraft sin påstand om at storørreten i Bandak ikke brukte strekningene oppstrøms av Helvetesfossen som gyte og oppvekstområde før reguleringen i 1969.

I fagrapporten som ligger til grunn for merknaden, hevder forskerne Morten Kraabøl, Even Moland og Esben Moland Olsen at de mer enn åtte kilometerne elv, som ble gjort utilgjengelige for storørreten etter utbyggingen av Lio Kraftverk, trolig var stammens mest sentrale:

«Storørreten hadde etter all sannsynlighet gode mulighet til å passere opp forbi Helvetesfossen før utbygging av Lio kraftverk. Fossen og flere mindre hindringer på den 8,2 km lange storørretstrekningen, utgjorde en utfordring som kunne favoriserte storvokste individer og hadde således potensial for en sorterende effekt på kroppsstørrelse. Gyte- og oppvekstforholdene oppstrøms Helvetesfossen vurderes til meget god kvalitet og i favør av storvokste individer. En gjenåpning av denne strekningen vil kunne medføre at seleksjonskrefter i favør av storørret vil gjenopprettes, og bestandsstørrelsen vil dermed trolig kunne øke betydelig ut over dagens potensial. Bygging av fiskepassasje ved Helvetesfossen kommer ikke i konflikt med gjeldende retningslinjer fra Miljødirektoratet for denne type fiskeforsterkningstiltak. En fiskepassasje vil gi tilgang til gyte- og oppvekstområder som etter alt å dømme var i bruk før reguleringen. Det viktigste argumentet for å bygge fiskepassasje er imidlertid ikke hvorvidt storørreten tidligere hadde tilgang til denne elvestrekningen eller ikke, men at bestandsstørrelsen klassifiseres som «kritisk truet».» (red. uthevet)

Helvetesfossen under storflommen i september 2016. Vedlagt merknaden fra Tokke kommune til NVE har fotograf Kjetil Rolseth tatt for seg 12 bilder av Helevetshylen fra historisk tid og fram til i dag. Ved hjelp av tallmarkeringer i terrenget vises tydelig hvor mye vannspeilet er senket etter reguleringen og de mulighetene storørreten tidligere hadde til å vandre forbi fossen.

I sammendraget til kommunene heter det:

«Den unike storauren i Tokkeåi er kritisk truga. Arten kan genetisk sporast attende i vassdraget heilt tilbake til siste istid. Det hastar å gjere noko no, elles kan den vere tapt innan få år. Storauren har tidlegare, dvs. før 1969, kunnet passere Helvetesfossen. Regulanten auka høgden på fossen med om lag 3,2- 3,4 meter, ved å senke nivået på vasstanden i hylen under fossen i samband med bygginga av utløpstunnelen for Lio kraftverk. Tokke kommune meiner at regulanten i revisjonsprosessen fleire gonger har oppgjeve feil tal knytt til talet på meter som hylen blei senka med. Tokke kommune har brukt mykje tid og økonomiske ressursar på å kartlegge kva som var høgden på fossen før utbygginga av Lio kraftverk.»

Les mer om det siste innspillet i dramaet om storørretens skjebne i Tokkeåi:

http://bandakkanalen.no/2019/02/punktering-av-pastanden-om-helveteshylen-som-permanent-vanndringshinder/

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,