Fra Multiconsult-rapporten

Effektkjøring er blitt mer og mer vanlig i regulerte vassdrag. Med de planlagte utenlandskablene som vil knytte norsk strømproduksjon tettere på det europeiske markedet, vil dette bli mer og mer vanlig. Den siste uka har vi sett eksempler på konsekvensen av slik jojo-kjøringer, bl a i Randselva. I går ble det offentliggjort en rapport fra Multiconsult om miljøkonsekvenser av effektkjøring.

Rapporten er tydelig i sin tale. I sammendraget heter det bl a:

Effektkjøring er en type drift av et vannkraftverk som medfører at kraftverket startes og stoppes ofte og hurtig, noe som igjen medfører hyppige endringer i vannføring, vannstand, vanntemperatur og vannkjemiske forhold sammenlignet med normaltilstanden. Hensikten er i hovedsak stabilisering av strømnettet og ønsket om økt inntjening ved produksjon og salg av strøm i perioder med høy etterspørsel og gunstig pris. 

Felles for alle regulerte vassdrag er at effektkjøring gir betydelige negative miljøkonsekvenser for vannmiljøet. Viktige økologiske konsekvenser for vannmiljøet som følge av effektkjøring er stranding av ungfisk, insekter og bunndyr i forbindelse med raske vannføringsreduksjoner. 

Naturmangoldloven og Vannforskriften har til hensikt å ivareta miljøverdier i vassdragene og kan dermed potensielt kan komme i konflikt med effektkjøring. 

Les rapporten her:

RAPPORT_Effektkjøring og miljøkonsekvenser Multiconsult

Vi linker også til Endre Hopland sin artikkel om saken på Hooked.no

Elvene våre raseres, og strømmen går til det utenlandske høyprismarkedet

Stikkord: , , , ,