Ringerike Sportsfiskere lagde en veldokumentert rapport om de dramatiske vannstandsendringene i Randselva i slutten av august. Nå har både NVE og Fylkesmannen i Buskerud reagert.

Fylkesmannen har mottatt bekymringsmelding fra Ringerike Sportsfiskere med hensyn på en episode med raskt vannstandfall i Randselva i slutten av august 2016. I følge bekymringsmeldingen førte episoden til betydelig stranding av ørretunger i elva. Stranding av fisk er generelt meget negativt, spesielt i Randselva som huser en lokal, regional og nasjonal viktig storørretstamme. Fylkesmannen ber derfor regulanten utdype årsaken til denne episoden, bl.a. sett i lys av gjeldende manøvreringsreglement. 

Slik åpner brevet fra Fylkesmannen. Her kan du lese resten:  vannstandsfall-i-randselva-august-2016

NVE er også tydelige i sin reaksjon:

NVE fikk den 12.9.2016 opplysninger om at det i august og september har funnet sted raske vannstandsendringer i Randselven nedenfor Viul kraftverk. Det ble dokumentert stranding av fisk på strekningen. NVE ber om en redegjørelse om årsak til de raske vannstandsendringene, omfanget av disse som inkluderer varighet, vannføringsendringer og hvor langt ned i vassdraget endringen var merkbar, hvilke tiltak som ble iverksatt for å minimalisere skadeomfanget,  hvilke prosedyrer som foreligger sett i lys av disse hendelsene, og andre forhold som måtte være relevant for disse observasjonene.Vi ber om at denne informasjonen oversendes NVE innen 28. oktober 2016.

201604858-3ringeriks-kraft-as-viul-kraftverk-ber-om-informasjon-om-vannstandsfall-i-randselva-ringerike-kommune

Hva som vil skje gjenstår å se, men brevene til regulanten fra  NVE og Fylkesmannen viser at det nytter!

LN

Stikkord: , ,