IMG_1713

 

Prøvefiske er noe som utføres i en rekke vann og vassdrag. Det gjennomføres med en standarisert prøvegarnserie og analysene av fiskene i etterkant av fangsten gjøres ut fra bestemte prosedyrer. På basis av dette, samt diverse undersøkelser av vannets pH og elektrofiske i innløp og utløpsbekker/elver utarbeides det en rapport om vannet og fiskebestandens tilstand, samt fiskens diett og matfat. Prøvefiskerapporter avsluttes med konklusjoner for framtidige fiskekultiveringsregime.

 

Til Fylkesmannen i Oppland – Miljøvernavdelingen

Jeg har nylig lest rapportnr. 6/14 fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland – fra prøvefiske i Selsjøen, Løynfiske og Dalavassdraget. Jeg stiller meg undrende til flere ting ved denne rapporten, spørsmål og betraktninger jeg ikke er alene om å ha. Jeg håper du tar deg tid til å svare på følgende:

1. I rapportens innledning står det: «Det ble gjennomført et prøvefiske i juli 2014 etter at det ble uttrykt bekymring rundt ørret- og røyebestandene i vannene

Hvem har uttrykt bekymring for dette og hva er det uttrykt bekymring for?

Hvorfor må en gjennomføre prøvefiske med garn for å finne ut om det er grunn til bekymring for bestandene eller ei når et par telefoner til sportsfiskere og grunneiere som bruker vannet mye, ville gitt svar på spørsmålet. Ble det forøvrig innhentet slik informasjon overhode?

Selsjøfiskere diskuterer rapporten i går formiddag og unders over: "Hvorfor i all verden vaker`n ikke i dag ?"

Selsjøfiskere diskuterer rapporten i går formiddag og unders over: «Hvorfor i all verden vaker`n ikke i dag ?»

2. Prøvegarnfisket  ble gjennomført 3. juli 2014.

Hvordan kan en gjennomføre et prøvefiske med garn på en tid som dette ?

– når døgnet er på sitt lyseste, vannet om ikke på sitt varmeste, så iallfall ikke mye om å gjøre, og når de tyngste døgnflueklekkingene, som er svært betydelige, er over for sesongen ?

Skjermbilde 2015-06-10 kl. 18.49.57

3.   På prøvefisket ble det tatt til sammen 25 ørreter i de tre vannene.

Hvordan kan en komme fram til en riktig konklusjon baser på analyse av så få indivder?

Hittil i år har to av mine fiskevenner knepet mer enn 35 ørreter bare i Selsjøen. I det samme vannet ble det tatt omtrent det samme antallet fisk på garn av grunneierne bare i mai d.å.. En samtale med de som bruker vannet flittig ville trolig gitt langt mer verdifull innsikt i sjøens ve og vel enn prøvefisket, som neppe kan speile verken vannenes bestand eller produktivitet.

4. Hvor går den nedre grensen for å definere et prøvefiske som mislykket ?(vel og merke der en vet det finnes en relativt god populasjon fisk som eksempelvis her ?)

5. Mener de som har laget rapporten at den gir et riktig inntrykk av bestandene i de tre sjøene?

 

mvh

Lars Nilssen

nilssen@larsoglars

 

Link til rapporten:

ftp://xfmop:xfmop@ftp.fri-nett.no/fmop/mva/fagrapporter_mva/6-14.pdf 

Stikkord: , , , , , , ,