Fra Jevnaker Allmenning sin hogst i Kalvedalen nord i Nordmarka i fjor høst. ikke noe kantvegetasjon igjen langs bekkefaret etter den første dagens hogst.

Det hugges som aldri før. Tømmerprisene er høye og det dundres i vei med store maskiner i mang en skog på Østlandet. Vi har sett og påpekt en rekke eksempler på at det ikke settes igjen kantsoner mot bekker og vann.  Statsforvalteren i Oslo og Viken har  sett det nødvendig å komme med en presisering av regelverket rundt kantvegetasjon:

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/skjotsel-av-kantsoner-mot-vann-og-vassdrag/

Kantvegetasjonen har stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon. Dens betydning gjenspeiles også i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak i kantvegetasjonen. Regelverkene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater.

Viktige momenter:

  • Grunneier har etter vannressursloven plikt til å opprettholde tilstrekkelig kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker vannføring.
  • Kravet om opprettholdelse av kantvegetasjonen er ikke til hinder for at kantvegetasjonen kan høstes/skjøttes ved selektiv hogst. Forutsetningen er at høstingen ikke øker avrenningen til vassdraget eller medfører en endring i livsvilkår for planter og dyr.
  • Det er kun Fylkesmannen som kan frita fra plikten til å opprettholde kantvegetasjon.Fylkesmannens kommentarer:Det er viktig å legge merke til at det er tillatt å skjøtte en kantsone ved selektiv hogst. Det er den økologiske funksjonen til kantsonen som ikke skal endres. Løvtrær skal som hovedregel stå igjen langs vassdragene, det samme gjelder bartrær med godt rotfeste.Grantrær har et grunt rotsystem som gjør dem utsatt for vindfall med påfølgende erosjon. Rene granbestand har vanligvis lite undervegetasjon. Dette øker erosjonsfaren og gir mindre biologisk mangfold og tilbakeholdelse av næringssalter. I slike bestand kan det være vanskelig å finne nok egnede trær til å kunne opprettholde en tilstrekkelig kantsone.Selv om Norsk PEFC skogstandard åpner for å fjerne ensjikta, ustabil grandominert skog, vil det ikke være tillatt å fjerne denne typen kantsoner uten at Fylkesmannen på forhånd har gitt dispensasjon fra Vannressurslovens § 11. Skogstandarden er her i strid med vannressursloven. Formålet med å fjerne de ustabile granene skal være å gi rom for ny etablering av en sjiktet kantsone bestående av busker og trær som er mer tilpasset å stå langs vassdragene.

     

     

page1image3702880

.

Stikkord: , ,