NY GRUS PÅ RØYEGRUNNENE

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

I går ble 86 tonn spesialtilpasset gytegrus for røye fraktet med helikopter ut på isen på Øyangen i Hurdal/Gran kommuner. Røyas gyteplasser er tidligere lokalisert ved hjelp av dykkere, og grusen er optimalisert for vellykket røyegyting.

Skogsjef Øystein Løvli i Mathiesen Eidsvoll Verk holder fram den spesialdesignete grusblandingen. Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Den er satt sammen av 35 % tromlet kalkstein (8-16 mm), og 65 % avrundet naturgrus (halvparten små stein, 12-32 mm, og resten noe større stein, 40-90 mm), en miks designet for å sikre gyteplassene god vannkvalitet (pH, aluminium og oksygen), ha riktig størrelse på substratet for gyting og samtidig danne hulrom slik at nyklekt yngel kan gjemme seg.

Når isen smelter vil den synke og danne ny ”frisk” bunn. Prosjektet skal kompensere for en ustabil vannkvalitet, som en antar er hovedårsaken til at røyebestanden i dette tidligere populære isfiskevannet har gått markant tilbake.

I en pressemelding hevdes det at årsaken til den dårlige reproduksjonen hos røyene i Øyangen er tidligere og dels nåværende langtransportert luftforurensing (SO2 og NOx). Dette mobiliserer giftige fraksjoner av aluminium fra nedbørsfeltet og ut i vassdragene. De grunne områdene er særlig utsatt, og dyp over ca. 4 meter har uegnede bunnforhold (mye mudder/ sedimentering) og lite oksygen.

  • Tiltakshaver og ansvarlig for prosjektet: Mathiesen Eidsvoll Verk.
  • Samarbeidspartner: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (inkludert Hurdal kommune, og Gran kommune).
  • Finansiert av: Fylkesmannen i Oppland.
  • Faglig ansvarlige: Fylkesmannen i Oppland, Huvo og dels NINA.

Røya er på tilbakegang i flere vann i Sør-Norge. Hvor omfattende reduksjonen er og årsaken til dårligere reproduksjon, varierer fra vann til vann. Bak grusprosjektet ligger en analyse basert på dykkeundersøkelser, måling av vannkvalitet, omfattende prøvefiske og innhenting av informasjon fra fiskere, og utsetting av røyeyngel som kompensasjon for mangel på gyting heller enn å prøve å gjøre noe med årsaken, har ikke vært på tale.

Dette er prosjektet sin begrunnelse for tiltaket:

«I likhet med en rekke andre fiskebestander i distriktet, gikk røye, ørret og ørekytbestanden i Øyangen kraftig tilbake i perioden fra 1960- tallet, som følge av store tilførsler av langtransportert luftforurensing (sur nedbør). Øyangen og ovenforliggende tjern og bekker ble derfor kalket på slutten av 1980-tallet for å forbedre vannkvaliteten. Samtidig foregikk internasjonale avtaler for å få utslippene ned. Dette arbeidet lykkes i stor grad, og utslippene fra europeiske land har gått kraft ned som følge av internasjonale avtaler (særlig Gøteborgprotokollen). Fra 1990 og til 2015 er utslippsreduksjonen for svovel på hele 70 %. Nedgangen for NOx-utslippene er 23 %. Overskridelsene av naturens tålegrenser er tilsvarende redusert. I tråd med forbedringene og faglige anbefalinger, ble derfor kalkingene i innsjøene og bekkene i hovedsak stoppet opp. Siste kalking av Øyangen var i 1994. Kalkingene ga meget gode resultater for fiskebestandene i innsjøene, men noen år etter at kalkingene stoppet opp i Øyangen ble røyebestanden betydelig svekket igjen, og bestanden er fremdeles på et meget lavt nivå. Det tyder på at kalkingene stoppet opp for tidlig. Målinger av årlig vannkjemi, samt plankton og fisk i 2012 og bunndyr i 2014 viste ustabile forhold. For å følge opp problemkartlegginger i medhold av vannforskriften, gjennomførte MEV, Fylkesmannen i Oppland og Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma et systematisk prøvefiske i 2014. Resultatene viste at røyebestanden var gått tilbake med over 80 prosent fra tilsvarende prøvefiske i 1996. Det ble derfor fulgt opp med ytterligere undersøkelser. Det ble da benyttet dykkere på gyteplassene, sedimentfeller, passive prøvetakere og vannkjemimålinger. Hovedkonklusjonen fra forskerne i Norsk institutt for naturforskning (NINA) var at med moderat endring av vannstanden vinterstid og utlegging av kalkholdig grus på røyas gyteområder, forventes det at røyebestanden igjen skal ta seg opp til en normal tilstand»

Kilder:

Johnsen, S.I., Olstad, K., Andersen, O., Lie, E. F., Garmo, Ø. A. 2016. Vurdering av flaskehalser for røyebestanden i Øyangen, Hurdal/Gran kommuner – NINA Rapport 1296. 25 s. + vedlegg

Stikkord: , , , , , , , , , ,