Sverre Lien med den første vinterstøingen som ble fanget for å få operert inn en sender i buken.

I forrige uke startet et usedvanlig spennende forsøk i Gudbrandsdalslågen. Hensikten med forsøket er å undersøke vandring hos ørretsmolt og vinterstøing (overvintrende Hunderørret) forbi inntaket til Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen.

Kraftverksleder Sigurd Eikerol foran inntaksdammen ved Hunderfossen kraftverk hvor det er plassert lyttebøyer for å fange opp signalene fra vinterstøinger som er fanget lenger opp i elva.

Passering av kraftverksturbiner medfører stor fare for tap av liv og helse for fisk. Det er derfor viktig å utvikle kunnskap, metoder og konstruksjoner som mest mulig effektivt kan lede fisken uskadet forbi kraftverksinstallasjoner. I dette forsøket ønskes først å kvantifisere i hvor stor grad nedvandrende ørretsmolt og vinterstøing går gjennom turbinene i kraftverket ved å merke både smolt (N=150) og støing (50) med akustiske merker, noe som vil fotelle individuell utvandringsrute. Atferd og rutevalg vil sammenliknes med variasjon i strømmønster rundt kraftverksinntaket for kunne generere kunnskap for etablering av avbøtende tiltak, som for eksempel optimalisering av kjørerutiner under smolt/støing-utvandringsperioden.

Karl Øystein Gjelleland fra NINA har en vesentlig rolle i den praktiske gjennomføringen av prosjektet

Akustiske sendere implantert i fiskens bukhule, kombinert med trådløse akustiske loggere som dekker hele elvetverrsnittet foran kraftverksinntaket. Dette oppsettet muliggjør tredimensjonal posisjonering av smoltens adferd foran kraftverksinntaket med en presisjon på mindre enn 1 meter. Det finnes per i dag ingen andre metoder som kan brukes til å studere denne typen sammenhenger.

Et titalls lyttebøyer vil fortelle om støingene og smoltens oppførsel og vandringsveier forbi kraftverket

Vinterstøingene fanges med stang, og jobben med å skaffe forskningsfisker ble startet i forrige uke. Undertegnede var med de to første dagene – både med stang og kamera. De første vinterstøingene lot seg overliste allerede første dag, men det vil trolig ta nok en uke før de 50 forsøksfiskene er fanget, operert og gjenutsatt for å kunne fortelle en historie man foreløpig bare har hatt en mistanke om er sannheten.

                                         Røffe forhold de første fangstdagene

Forsøket er en del av et stort prosjekt (Safepass) finansiert av forskningsrådet og kraftbransjen, og vil således gi kunnskap med stor overføringsverdi både nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil følge prosjektet både her på larsoglars.no og på VGTV.

Lars N

Stikkord: , , , , ,